Stavební povolení

INŽENÝRING

              STAVEBNÍ POVOLENÍ VYŘÍDÍME ZA VÁS


Obsahem inženýrské činnosti ve fázi projektové přípravy stavby je projednání navrhované stavby se všemi osobami, orgány a organizacemi, které mohou být navrhovanou stavbou dotčeny a po projednání předat získaná stanoviska společně s vypracovanou žádostí na místně příslušný Stavební úřad. Zní to jednoduše...


 U RODINNÝCH DOMŮ SE JEDNÁ NEJČASTĚJI O: 

  • SPOLEČNÝ SOUHLAS, to znamená ÚZEMNÍ SOUHLAS a OHLÁŠENÍ STAVBY
  • V případě náročnějších staveb se jedná o STAVEBNÍ POVOLENÍ.
  • STANOVISKA dotčených osob, veřejnoprávních orgánů a organizací, závisí na umístění plánované stavby, především z hlediska ekologie, hluku, rázu krajiny (CHKO) a podobně. Především v Chráněných krajinných oblastech a památkových zónách je nutné stavbu projednat předem, na základě jednoduché studie, abychom pracně a nákladně nevytvořili projekt, který v dané lokalitě bude zamítnut.

K PROJEDNÁVÁNÍ JE TŘEBA MÍT TUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

V minimálně 4 vyhotoveních tištěných, navíc vše digitálně v PDF, pro zajištění stanovisek. Vícetisky lze dodělat. 

Součástí předání jsou i vstupní průzkumy - radon, IGP, pedologii, energetickou náročnost, plán kontrolních prohlídek, projekt pro žádost o vyjmutí ze ZPF (takto je standardně dodávána).

Finální verzi pro stavební úřad 3x s autorizačními razítky (pokud je to v obci, která má svůj stavební úřad, stačilo by 2x).


Jako podklad pro vypracování projektu je potřeba provést zaměření, inženýrsko - geologický průzkum, pedologický průzkum a radonový průzkum.


V CENĚ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI JE OBSAŽENO:

Prvotní seznámení obce a místně příslušného Stavebního Úřadu se studií navrhované stavby (je-li přislíben souhlas se stavbou, lze pokračovat).

Získání potřebných stanovisek.

Zpětná vazba na projektové práce (jsou-li požadovány úpravy).

Zpracování žádosti pro Stavební Úřad.

Potřebná součinnost se Stavebním Úřadem (požadavky na doplnění či upřesnění žádosti).

Vyzvednutí a předání povolení ke stavbě.


NAD RÁMEC CENY INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MUSÍ INVESTOR UHRADIT:

  • Správní poplatek místně příslušnému stavebnímu úřadu za malý domek cca 2.000Kč.
  • Poplatek za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.
  • Vyžádané expertizy stavebním úřadem nebo dotčenými osobami či orgány (například hygiena - měření hluku, pokud bude nutno zpracovat), posouzení zastínění sousedního domu či pozemku a různé další.
  • Posudky a expertizy plynoucí z legislativy, pokud je to v dané lokalitě nutné.

INVESTOR MÁ POVINNOST:

Součinnost při zajišťování stanovisek sousedů - poskytnout telefonický kontakt, pokud ho má, případně sousedovi sdělit, že ho budeme kontaktovat ohledně souhlasu se stavbou. Výrazně tím lze projednávání zrychlit.


PO DOKONČENÍ STAVBY JE NUTNÉ ŽÁDAT O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, případně KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ, které NENÍ obsahem inženýrské činnosti, ale je možné i toto vše za Vás vyřídit

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.