MEDOVÁ LOUKA

Servisní webové rozhraní projektu SVOJETICE2

Management projektu

Roman Koudelka

jednatel

608 777 764

rentatrend@kapitol.cz 

Karel Kocek

obchodní ředitel

602 632 944

kocek@rentatrend.cz 

Ing. Jan Ubr

technický ředitel

602 409 166

ubr@rentatrend.cz 

Ing. Jan Filip

inženýring

603 445 444

janfilip@seznam.cz 

Miroslav Vykysalý

projektový manager

773 660 417

vykysaly.miroslav@centrum.cz 


Důležité kontakty

Ing . Angelika Nováková

odbor územního plánování Říčany

323 618 270

angelika.novakova@ricany.cz 

Bc. Lenka Plzáková

vedoucí oddělení SO Říčany

702 091 995

lenka.plzakova@ricany.cz 

Ivana Dubská

starostka Svojetice

602 135 349

starosta@svojetice.cz  

Ing. Jana Marková

místostarostka - Svojetice

323 660 600

markova@svojetice.cz  

Ing. Eliška Olmrová

zástupce majitelů pozemku/ů

739 212 044

e.olmrova@gmail.com 


Celková výměra pozemků k odkupu: 4.761 m2

  P1 - 919 m2 - stavební pozemek - parcelní číslo: 161/66
  P2 - 918 m2 - stavební pozemek - parcelní číslo: 161/65
  P3 - 918 m2 - stavební pozemek - parcelní číslo: 161/15
  P4 - 919 m2 - stavební pozemek - parcelní číslo: 161/64

  • Celkem výměra stavebních pozemků: 3.674 m2

  C1 - 288 m2 - pozemek "cesta" - parcelní číslo: 161/53
  C2 - 694 m2 - pozemek "cesta" - parcelní číslo: 161/46
  C3 - 105 m2 - pozemek "cesta" - parcelní číslo: 161/63

  • Celkem výměra pozemků pro povinnou výstavbu silnice: 1.087 m2

DOKUMENTACE K POZEMKŮM


OSTATNÍ DOKUMENTACE

Platná územní studie "V Jámách" - Parcelní číslo: 161/15 a 161/45 - v současnosti jsou již pozemky rozparcelované


Obecná dokumentace (.dwg, písemná část, regulativa, atd...


Doplňková dokumentace poskytnutá ing. Olmrovou

VEŠKERÉ SHROMÁŽDĚNÉ PODKLADY

SOUSEDNÍ PARCELY

Všechny tyto subjekty je nutné oslovit ještě před podpisem kupní smlouvy a zjistit jejich ochotu k vyjádření ohledně plánované výstavby a to jak obecní komunikace, tak samotných domů RENTA TREND.

DALŠÍ DOKUMENTACE


Všeobecné podmínky pro Plánovací smlouvu


Návrh Plánovací smlouvy


Poškození pozemku video 1


Poškození pozemku video 2


POŠKOZENÍ POZEMKU

OBECNÉ POŽADAVKY NA ROZSAH PLÁNOVACÍ SMLOUVY


 • Upozorňujeme na nutnost zpracování hydrologického a geologického posudku v souvislosti s plánovaným záměrem výstavby
 • Vzhledem k umístění pozemku požadujeme vyjádření k záměru od odboru životního prostředí, Povodí Vltavy, Pozemkového fondu, Agentury pro životní prostředí
 • Vzhledem k rozsahu záměru požadujeme doložení seznamu a souhlasu s plánovaným záměrem všech možných dotčených vlastníků okolních pozemků
 • Smlouva bude obsahovat:
 • Popis záměru výstavby včetně nákresu s uvedenými rozměry
 • Popis způsobu vyřešení přístupu na pozemek
 • Popis způsobu ochrany chráněných živočichů, povrchových a spodních vod, melioračních zařízení
 • Popis způsobu odvodu povrchové vody
 • Popis nároků na vybudování nové infrastruktury a jak bude zatížena stávající infrastruktura obce.
 • Termín do kdy se žadatel zavazuje vybudovat novou infrastrukturu.
 • Žadatel se ve smlouvě zaváže vybudovat novou infrastruktury (Rozsah sjednaných činností se žadatel zaváže zajišťovat v souladu s projektovou dokumentací, platným Územním plánem, Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, stavebním zákonem, zákonem o územním plánování a stavebním řádu a ostatními obecně závaznými právními předpisy). Připojení nové infrastruktury na stávající musí být v terénu plynulé.
 • Žadatel na vlastní náklady zajistí zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na novou infrastrukturu včetně jejího projednání. Rozsah a parametry nové infrastruktury jsou budou uvedeny v příloze plánovací smlouvy a bude to zejména Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva (odpovídající požadavkům správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, a to s ohledem na další, budoucí rozvoj lokality).
 • Žadatel zajistí příslušná povolení, provede nebo zajistí realizaci výstavby a nové infrastruktury specifikované ve smlouvě na vlastní náklad tak, aby po vydání kolaudačních souhlasů byla dostupná k veřejnému užívání či provozování bez jakéhokoli omezení.
 • Vybudovaná pozemní komunikace musí být sjízdná a povrch dokončen s finálním povrchem a dle příslušných technických norem. Musí být umožněn vjezd zdravotnických vozidel, vozidel hasičů a Policie, vozidel svážejících komunální odpad apod.
 • Žadatel se zavazuje, že v případě, neprovede-li touto smlouvou specifikovanou výstavbu a realizaci nové infrastruktury v dohodnutém rozsahu a čase, provede nezbytná opatření na pozemku místa provádění díla, zabraňující ohrožení veřejných zájmů. Pro účel této smlouvy se nezbytným opatřením rozumí v souladu s § 19 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, takový stavební stav budované pozemní komunikace, aby tato byla sjízdná tzn. zájemce je povinen vybudovat tzv. provizorní pozemní komunikaci, tj. veřejně přístupnou komunikaci se zpevněným povrchem. Veřejným zájmem se pak rozumí zejména možnost vjezdu zdravotnických vozidel, vozidel hasičů, vozidel svážejících komunální odpad apod. Odpovědnost žadatele vůči obci a třetím osobám podle obecně závazných právních předpisů není touto smlouvou při nesplnění jeho závazku dotčena.
 • Obec Svojetice se zaváže k součinnosti v zajišťování sjednaného cíle, avšak neponese odpovědnost za právní úkony nebo nečinnost žadatele a třetích osob ve vztahu k stavebnímu úřadu, dotčeným orgánům státní správy a k jiným osobám.
 • Žadatel se zaváže, že nebude bránit v budoucnu případnému dalšímu napojení nemovitých věcí - staveb na zbudovaný vodovod, splaškovou kanalizaci, elektro či dopravní infrastrukturu, pokud bude připojení předem projednáno s vlastníky a provozovateli těchto sítí.
 • Žadatel bude v této souvislosti povinen zajistit s platností i pro jeho příp. právní nástupce, že zhotovenou pozemní komunikaci nikdy neuzavře ani nebo neomezí její užívání. Žadatel rovněž souhlasí s tím, že na v budoucnu zřízenou pozemní komunikaci se mohou bezúplatně, avšak na svůj náklad připojit i další stavebníci bytových nebo rodinných domů.
 • Žadatel rovněž bude souhlasit s tím, že na v budoucnu zřízenou pozemní komunikaci se mohou připojit i další stavebníci rodinných domů.
 • Žadatel se zaváže bezúplatně převést na obec Svojetice stavbu pozemních komunikací včetně zeleně a pozemků pod nimi, v rozsahu předmětu smluvního vztahu, specifikovaného ve smlouvě, a to nejpozději do ................... dnů od vydání kolaudačního souhlasu. Bude-li dopravní infrastruktura žadatelem obci Svojetice převedena, bude obec Svojetice počínaje dnem uzavření příslušné smlouvy nebo protokolárního převzetí, povinna zajišťovat činnosti a služby s předmětnou realizací dopravní infrastruktury spojené - úklid sněhu, údržba a opravy pozemní komunikace apod. V případě, že žadatel novou infrastrukturu obci nepřevede, zajišťuje si práva a povinnosti s tím spojená svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost.
 • Žadatel se zaváže do doby bezúplatného předání místní komunikaci obci Svojetice k úklidu sněhu, údržbě a opravám pozemní komunikace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Obec Svojetice může převzít bezúplatně místní komunikaci vybudovanou na pozemcích za předpokladu, že to bude schváleno ZO Svojetice, že místní komunikace bude mít parametry podle projektové dokumentace, proběhne řádně kolaudace, která bude doložena i kolaudačním souhlasem nebo rozhodnutím. V případě, bude-li stavba realizována na pozemcích jiných vlastníků, zaváže se žadatel pro ten účel zajistit si souhlas těchto vlastníků případně s nimi uzavřít smlouvu o zřízení stavby nebo uzavřít dohodu o parcelaci podle § 66 odst. 2 a odst. 3 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žadatel bude souhlasit s tím, že zřízená pozemní komunikace bude vždy veřejná, tj. bezplatně přístupná každému bez omezení (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění).
 • Žadatel je povinen uhradit veškeré náklady na vybudování dopravní infrastruktury, a to v plné výši. Součástí nákladů budou veškeré výdaje, které budou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo s vybudováním nové infrastruktury souvisejí.
 • Žadatel uvede celkové náklady potřebné na vybudování infrastruktury
 • Náklady spojené s darováním nové infrastruktury dle tohoto článku, vč. daní a poplatků s tím spojených nese žadatel.
 • Finanční podíl obce bude 0 %. Obec se nebude podílet žádným finančním podílem na změnách stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury.
 • Žadatel se zaváže před bezúplatným převodem do vlastnictví obce Svojetice zajistit souhlas s odnětím pozemku pod místní komunikací ze ZPF a v případě vyměření poplatku za odnětí půdy ze ZPF tento poplatek i uhradit. Součástí bezúplatného převodu místní komunikace na obec Svojetice bude i stanovisko MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí, zda byl vyměřen poplatek za odnětí půdy ze ZPF a dále pak doklad o zaplacení takto vyměřeného poplatku žadatelem/investorem.
 • Žadatel jako záruku k zajištění svého závazku dle plánovací smlouvy: uhradí kauci na účet obce ve výši ........ Kč nebo zřídí ve prospěch obce zástavu k věci nemovité v hodnotě .............. Kč nebo vystaví osobní směnku ve výši ................... Kč ve prospěch obce Svojetice (nutno doložit relevantním dokladem o krytí směnky) nebo předloží zajištění formou bankovní záruky. Výše zajištění musí být minimálně ve výši předpokládaných nákladů na změny nebo vybudování veřejné infrastruktury. Záruka bude trvat do doby vydání kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem na veřejnou infrastrukturu zhotovenou v souladu s plánovací smlouvou.
 • Nesplní-li žadatel svůj závazek sjednaný uvedený v plánovací smlouvě včas, v termínu daném smlouvou, je povinen zavazuje se obci zaplatit smluvní pokutu ve výši ................ Kč. Smluvní pokutu je žadatel povinen zaplatit na základě vyúčtování obce, splatnost smluvní pokuty smluvní strany sjednávají ........... dnů od vystavení faktury obcí. Zájemce souhlasí s tím, aby obec na úhradu smluvní pokuty započetla peněžní částku složenou zájemcem na její účet podle plánovací smlouvy.
 • Žadatel navrhne, jakým způsobem se bude podílet na zvýšených nákladech obce spojených s budoucí výstavbou
 • Ve smlouvě bude uvedeno, že žadatel si je vědom toho, že nemá nárok na případnou náhradu škody nebo úhradu jím vynaložených výdajů tehdy, pokud pozdějším ukládáním inženýrských sítí a přípojek do tělesa již zřízené pozemní komunikace dojde k jejímu znehodnocení nebo poškození.
 • Ve smlouvě bude uvedeno, že žadatel je odpovědný za škodu způsobenou jeho činností a je povinen uhradit veškeré škody všem poškozeným osobám.

Žadatel k plánovací smlouvě přiloží:

a) snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká

b) situační plán dělení pozemků (jde o snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků),

c) dokumentaci navrhované nové veřejné infrastruktury a případných změn v současné veřejné infrastruktuře - Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva, s popisem navrhovaného stavu nové veřejné infrastruktury,

d) odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury,

e) doklad o právech žadatele k dotčeným pozemkům (výpis LV z katastru nemovitostí)

f) doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře

g) dohodu s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury o připojení a provozování vodovodu nebo s příslibem převzetí a provozování sítě

h) prohlášení žadatele, že výše uvedené náklady zaplatí výlučně ze svých prostředků,

i) technický popis skladby komunikace, její rozsah - délku a šířku, včetně projektové dokumentace, a to včetně chodníku, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení

j) technický popis vodovodního a kanalizačního řadu

k) doklady o finančním podílu třetích osob

l) vyjádření k záměru od odboru životního prostředí, Povodí Vltavy, Pozemkového fondu, Agentury pro životní prostředí

m) seznam a souhlas s plánovaným záměrem všech možných dotčených vlastníků okolních pozemků

n) hydrologický a geologický posudek v souvislosti s plánovaným záměrem výstavby

NÁVRH PLÁNOVACÍ SMLOUVY


Plánovací smlouva

dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřená v souladu s § 86, odst. 2. písm.d) a § 88 zak. č. 183/2006 Sb,ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

XX

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

zapsaná:

/dále jen "žadatel"/

a

Obec Svojetice

se sídlem:

IČ:

zastoupeno:

/ dále jen "obec" /

II.

Vymezení pozemků

 • Žadatel je vlastníkem pozemků parc. č. 161/15, parc. č. 161/46, parc. č. 161/63, parc. č. 161/64, parc. č. 161/65, parc. č. 161/66, vše v katastrálním území Svojetice (dále jen "lokalita ............".
 • Lokalita je dle platného územního plánu obce Svojetice určena jako rozvojová plocha pro bydlení... Pozemek parc.č. byl na základě geometrického plánu č............ rozdělen na ............. stavebních parcel o výměre min. .................... m2, zbývající plochy budou tvořit veřejné prostranství -místní komunikace, jejíž součásti budou 2 jízdní pruhy a obratiště, chodník, místo pro kontejnery na separovaný odpad a plochy zeleně.
 • V lokalitě jsou umístěny meliorace a hlavní odvodňovací zařízení.

III.

Údaje o dotčené infrastruktuře

 • Žadatel hodlá realizovat zasíťování pozemků v lokalitě. Touto realizací bude dotčena stávající veřejná infrastruktura:
 • ČOV
 • vodovodní řad
 • kanalizační řad
 • místní komunikace v ulicích Na Skále, Choceradská, Stará Cesta, Oblouková, Na Podkovách, V Zátiší
 • elektrické venkovní vedení
 • mateřská škola v obci
 • veřejné osvětlení a místní rozhlas
 • chodníky pro pěší
 • autobusová zastávka v ulici Na Skále a na návsi
 • hřbitov
 • Zároveň si stavba v lokalitě v budoucnu vyžádá výstavbu nové veřejné infrastruktury, a to:
 • chodníky pro pěší
 • autobusová zastávka v ulici Choceradská
 • základní škola
 • komunitní centrum
 • sběrný dvůr
 • zdravotní středisko
 • domov důchodců
 • Zároveň si stavba v lokalitě v budoucnu vyžádá rekonstrukci nebo rozšíření stávající veřejné infrastruktury, a to:
 • místní komunikace
 • mateřská škola v obci
 • veřejné osvětlení
 • chodníky pro pěší
 • hřbitov

IV.

Požadavky na změny stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové veřejné technické a dopravní infrastruktury

1. Žadatel z důvodu výstavby v lokalitě navrhuje vybudovat tyto změny ve stávající veřejné infrastruktuře nebo tyto nové stavby veřejné infrastruktury:

 • SO 01 Komunikace - sjezd, vjezd
 • umístění: k.ú. Svojetice
 • parc.č.
 • výměra:
 • povrch: asfalt nebo zámková dlažba (v závislosti na výsledku hydrogeologického posudku)
 • SO 01 Komunikace a veřejná zeleň /vlastnictví žadatel /
 • umístění: k.ú. Svojetice
 • parc.č.
 • výměra:
 • povrch: asfalt nebo zámková dlažba (v závislosti na výsledku hydrogeologického posudku)
 • SO 01 Chodník
 • umístění: k.ú. Svojetice
 • parc.č.
 • výměra:
 • povrch zámková dlažba
 • SO 02 Kanalizace tlaková s napojením na stávající kanalizační řad v ulici Oblouková a následně na ČOV + kanalizační přípojky k jdn. pozemkům /kanalizační řad bude převeden do vlastnictví obce, pokud nebude pozemek obce, je nutné zřídit věcné břemeno/
 • umístění: k.ú. Svojetice
 • parc.č.
 • délka:
 • materiál:
 • SO 02 Kanalizace dešťová - likvidace dešťových vod z komunikací a zajištění likvidace dešťových vod na pozemcích p.č. ........ (dle hydrogeologického průzkumu)
 • umístění: k.ú. Svojetice
 • parc.č.
 • délka:
 • materiál:
 • SO 03 Vodovod a vodovodní přípojky na jdn. pozemky- s napojením na vodovodní řad /vodovodní řad bude převeden do vlastnictví obce, pokud nebude pozemek obce, je nutné zřídit věcné břemeno/
 • umístění: k.ú. Svojetice
 • parc.č.
 • délka:
 • materiál:
 • nadzemní požární hydrant nebo podzemní technologický hydrant
 • SO 05 Vedení NN - s napojením na trafo / bude převedeno do vlastnictví ................../
 • umístění: k.ú.
 • parc.č.
 • délka:
 • materiál:
 • SO 06 Vedení VO - s napojením na uliční rozvody / bude převedeno do vlastnictví obce/
 • umístění: k.ú.
 • parc.č.
 • délka:
 • stožáry:
 • SO 07 Vedení SLP - s napojením na MIS / vlastnictví . /
 • umístění:
 • parc.č.
 • délka:
 • materiál : metalický kabel / dle požadavku ................ /
 • protlak pod komunikací
 • SO 08 Veřejný rozhlas /bude převedeno do vlastnictví obce/
 • umístění
 • parc.č.
 • délka:
 • materiál :
 • SO 09 Stání pro kontejnery na separovaný odpad

2.Nové části veřejné technické a dopravní infrastruktury jsou vyznačeny ve výkresu koordinační situace a popsány v projektové dokumentaci vypracované projektantem ........ , která tvoří přílohu č. ............... této smlouvy.

3. Rozsah sjednaných změn specifikovaných v odstavci 1 tohoto článku se žadatel zavazuje zajišťovat v souladu s touto projektovou dokumentací, platným územním plánem obce Svojetice, Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, stavebním zákonem a ostatními obecně závaznými právní předpisy. Obec se zavazuje spolupůsobit při zajišťování sjednaného cíle, avšak nenese odpovědnost za právní úkony nebo nečinnost žadatele a třetích osob ve vztahu k stavebnímu úřadu, dotčeným orgánům státní správy nebo jiným osobám.

4..Žadatel si je vědom toho, že nemá nárok na případnou náhradu škody nebo úhradu jím vynaložených výdajů tehdy, pokud pozdějším ukládání inženýrských sítí a přípojek do tělesa již zařízené pozemní komunikace dojde k jejímu znehodnocení nebo poškození.

V.

Vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury

 • Veškerou technickou a dopravní infrastrukturu uvedenou v čl. IV. vybuduje žadatel.
 • Finanční příspěvek žadatele dle čl. VI může obec použít na výstavbu či rekonstrukci jakékoliv části veřejné infrastruktury či občanského vybavení specifikované v čl. III.

VI.

Finanční podíl žadatele

 • Žadatel se zavazuje provést technickou a dopravní infrastrukturu uvedenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy a specifikovanou v projektové dokumentaci/Příloze ... na svoje náklady. Součástí nákladů budou veškeré výdaje, které budou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo s vybudováním infrastruktury souvisejí.
 • Finanční podíl na dobudování stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové veřejné infrastruktury uvedené v čl. III této smlouvy je dohodou stran sjednán ve výši součinu čisté plochy všech budoucích stavebních pozemků v m2 a částky 400 Kč. Celkový finanční podíl žadatele tak činí ............... Kč. Tuto částku se žadatel zavazuje poukázat na účet obce ....... do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
 • Žadatel je oprávněn uhradit celý finanční podíl kdykoliv bez ohledu na realizované prodeje.
 • Žadatel prohlašuje, že na úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku má zajištěn dostatek finančních prostředků.

VII.

Další závazky žadatele

 • Žadatel se zavazuje, že veřejnou infrastrukturu vybuduje nebo zajistí vybudovat v rozsahu specifikovaném v čl. III odst 1. této smlouvy tak, aby po vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí mohla být bez omezení užívána či provozovaná.
 • Žadatel se dále zavazuje, že v případě, neprovede-li touto smlouvou navrhovaný záměr v dohodnutém rozsahu a čase, provede nezbytná opatření na pozemku provádění díla, zabraňující ohrožení veřejných zájmů. Pro účel této smlouvy se nezbytným opatřením rozumí v souladu s §19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích takový stavební stav budované pozemní komunikace, aby tato byla sjízdná. Veřejným zájmem se rozumí zejména možnost vjezdu zdravotnických vozidel, vozidel hasičů, vozidel svážejících komunální odpad apod. Odpovědnost žadatele vůči obci a třetím osobám podle obecně závazných právních předpisů není touto smlouvou při nesplnění jeho závazku dotčena.
 • Žadatel se zavazuje:
 • zajistit projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení, včetně prováděcí dokumentace na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu odpovídající požadavkům správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, a to s ohledem na další, budoucí rozvoj lokality včetně jejího projednání,
 • zajistit si souhlas vlastníků pozemků, v případě že stavby budou realizovány i na pozemcích jiných vlastníků případně s nimi uzavřít smlouvu o zřízení stavby nebo uzavřít dohodu o parcelaci podle § 66 odst. 2 a odst. 3 písm. f) stavebního zákona.
 • uzavřít s příslušnými zhotoviteli smlouvu o dílo,
 • zajistit realizaci staveb a uhradit závazky podle uzavřených smluv o dílo,
 • Žadatel bude v průběhu realizace dopravní a technické infrastruktury pořádat na stavbě pravidelné kontrolní dny a na tyto budou přizváni zástupci města. Žadatel umožní zástupcům města kontrolu provádění stavby i mimo plánované kontrolní dny.
 • Žadatel se zavazuje bezúplatně převést na obec stavbu pozemních komunikací včetně zeleně a pozemků pod nimi, v rozsahu předmětu smluvního vztahu, specifikovaného ve smlouvě, a to nejpozději do ................... dnů od vydání kolaudačního souhlasu. Před bezúplatným převodem do vlastnictví obce Svojetice se žadatel zavazuje zajistit souhlas s odnětím pozemku pod místní komunikací ze ZPF a v případě vyměření poplatku za odnětí půdy ze ZPF tento poplatek i uhradit.
 • Žadatel se zavazuje provádět stavbu s ohledem na umístění meliorací a hlavního odvodňovacího zařízení v pozemcích.
 • Žadatel zajistí zpevnění příjezdové komunikace v ulici Stará Cesta a Oblouková tak, aby komunikace nebyla poškozována a nebyly výstavbou poškozovány okolní nemovitosti.
 • Žadatel se zavazuje používat pro příjezd a výjezd do lokality vjezd do ulice Stará Cesta/Oblouková z ulice Na Skále. Výstavbou nebudou dotčeny komunikace na p.č. 161/39 v ulici Oblouková a dále komunikace na p.č. 177/4 v ulici Na Podkovách.

VIII.

Závazky obce

1. Obec se zavazuje převzít bezúplatně dokončené stavby dle čl. III. do svého vlastnictví za předpokladu, že budou mít parametry podle projektové dokumentace, proběhne řádně kolaudace, která bude doložena kolaudačním souhlasem nebo rozhodnutím a vlastní převod jdn. částí infrastruktury schválí Zastupitelstvo obce samostatnými usneseními.

2. Součástí bezúplatného převodu místní komunikace na obec Svojetice bude i stanovisko MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, zda byl vyměřen poplatek za odnětí půdy ze ZPF a dále pak doklad o zaplacení takto vyměřeného poplatku žadatelem.

3. Počínaje dnem uzavření příslušné smlouvy nebo protokolárního převzetí je obec povinna zajišťovat činnosti a služby s předmětnou realizací dopravní infrastruktury spojené - úklid sněhu, údržba a opravy pozemní komunikace apod.

IX.

Záruční práva

1. Žadatel zároveň s převodem postoupí obci veškerá záruční práva související s vybudovanou infrastrukturou, aby obec mohla eventuelně sama v případě potřeby uplatňovat práva z vad, přičemž záruky budou minimálně následující:

a) pro vodovodní řad: 60 měsíců

b) pro kanalizační řad:60 měsíců

c) pro veřejné osvětlení: 48 měsíců

d) pro komunikace: 60 měsíců

e) pro rozhlas: 48 měsíců

s tím, že běh záruční lhůty se počne dnem, kdy bude veřejná infrastruktura, resp. každá její jednotlivá samostatně funkční část, zkolaudována. V případě materiálů a zařízení, která budou součástí výše uvedených děl a na která jejich výrobce poskytuje záruční dobu kratší, se uplatní záruční doba výrobce, tj. kratší.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících záručních podmínkách, které se žadatel zavazuje sjednat s jednotlivými zhotoviteli, aby pak v tomto rozsahu mohly být převedeny na obec:

a) pro případ vady díla má obec právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění vady s tím, že termín odstranění vad se dohodne písemnou formou a bude vždy stanoven v co nejkratším technicky možném termínu;

b) ukáže-li se reklamovaná vada díla neopravitelnou, potom bude náhradní předmět plnění dodán nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy se tato skutečnost zjistí;

c) případné nároky na náhradu škody způsobené prokazatelně vadným plněním zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

IX.

Odhad nákladů

Odborný odhad nákladů zpracovaný žadatelem vychází z jednotkových cen dílčích částí technické infrastruktury a činí vč. DPH ( slovy ............... korun českých) je uveden v příloze č ... anebo je stanoven v příloze........... k této smlouvě.

X.

Harmonogram realizace

doplnit

X.

Provozování veřejné infrastruktury

 • Stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou předmětem této smlouvy budou napojeny na dosavadní stavby, které jsou ve vlastnictví obce a a které jsou obcí provozovány. Stavby, které jsou provozovány třetími subjekty, budou po dokončení předány na tyto subjekty.
 • Žadatel souhlasí s tím, že zřízena pozemní komunikace bude vždy veřejná tj. bezplatně přístupné každému bez omezení ( §19 odst.1 zákona o pozemních komunikacích a §34 zákona o obcích). Žadatel se v této souvislosti zavazuje, že zhotovenou pozemní komunikaci neuzavře nebo neomezí její užívání. Žadatel rovněž souhlasí s tím, že na zhotovenou pozemní komunikaci se mohou bezúplatně avšak na svůj náklad připojit další stavebníci bytových nebo rodinných domů nebo vlastníci okolních pozemků.

XI.

Zajištění závazku žadatele

Žadatel jako záruku k zajištění svého závazku dle plánovací smlouvy: uhradí kauci na účet obce ve výši ........ Kč nebo zřídí ve prospěch obce zástavu k věci nemovité v hodnotě .............. předloží zajištění formou bankovní záruky. Výše zajištění musí být minimálně ve výši předpokládaných nákladů na změny nebo vybudování technické a dopravní infrastruktury. Záruka bude trvat do doby vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na veřejnou infrastrukturu zhotovenou v souladu s touto smlouvou.

XII.

Záruka smluvních stran

Nesplní-li žadatel svůj závazek sjednaný uvedený v plánovací smlouvě včas, v termínu daném smlouvou, je povinen zavazuje se obci zaplatit smluvní pokutu ve výši ................ Kč. Smluvní pokutu je žadatel povinen zaplatit na základě vyúčtování obce, splatnost smluvní pokuty smluvní strany sjednávají ........... dnů od vystavení faktury obcí. Zájemce souhlasí s tím, aby obec na úhradu smluvní pokuty započetla peněžní částku složenou zájemcem na její účet podle plánovací smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva nabývá úplatnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy.
 • Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, přičemž žadatel obdrží 2 vyhotovení, obec 1 vyhotovení a Městský úřad v Říčanech, Stavební odbor 1 vyhotovení.
 • Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
 • Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že smlouvě rozumí a jsou si vědomy veškerých svých práv a povinností ze smlouvy vyplývajících.
 • Tato smlouva byla schválena na ..................... jednání Zastupitelstva obce, konaném dne............, usnesením č. .........................

Přílohy:

 • snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká a situační plán dělení pozemků;
 • doklad o právech žadatele k dotčeným pozemkům (výpis LV z katastru nemovitostí);
 • souhlas všech dotčených vlastníků okolních pozemků a staveb s plánovaným záměrem;
 • hydrologický a geologický posudek v souvislosti s plánovaným záměrem výstavby;
 • projektová dokumentace navrhované nové veřejné infrastruktury a změn stávající veřejné infrastruktury a to včetně Průvodní zprávy a Souhrnné technické zpráva s popisem navrhovaného stavu nové veřejné infrastruktury;
 • popis způsobu ochrany chráněných živočichů, povrchových a spodních vod, melioračních zařízení;
 • popis způsobu vyřešení přístupu na pozemek;
 • popis způsobu odvodu povrchové vody;
 • doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře;
 • dohoda s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury o připojení a provozování vodovodu nebo s příslibem převzetí a provozování sítě;
 • odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury;
 • prohlášení žadatele, že výše uvedené náklady zaplatí výlučně ze svých prostředků nebo doklady o finančním podílu třetích osob;
 • vyjádření k záměru od odboru životního prostředí, Povodí Vltavy, Pozemkového fondu, Agentury pro životní prostředí a dalších dotčených orgánů;

VZOR plánovací smlouvy město Říčany - varianta při žádosti o vydání regulačního plánu 


1. VZOR plánovací smlouvy město Říčany - varianta při žádosti o vydání regulačního plánu

- varianta smlouvy na základě žádosti o vydání regulačního plánu - připravují odbor územního plánování a regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem správy majetku města

Jak číst komentovaný vzor smlouvy?

Komentář autorky k dané pasáži plánovací smlouvy.

Text plánovací smlouvy. Text plánovací smlouvy.
Text plánovací smlouvy. Zdůrazněná pasáž textu.
Zdůrazněná pasáž textu. Text plánovací smlouvy.
Text plánovací smlouvy. Text plánovací smlouvy.


Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany

Příloha č. 1

PLÁNOVACÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 66 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Preambule

Žadatel uvedený v čl. I. této smlouvy předložil podle § 66 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "SZ") a § 18 vyhl. č. 500/2006 Sb., dne ............. městu Říčany žádost o vydání regulačního plánu. Vzhledem k tomu, že město Říčany v Zásadách pro výstavbu v rozvojových obytných zónách podmínilo v souladu s § 66 odst. 2 SZ vydání regulačního plánu uzavřením Plánovací smlouvy o spoluúčasti žadatelů na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu s obsahem podle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,

t a k t o :

I.

Smluvní strany

Specifikace žadatele o vydání regulačního plánu.

Žadatel : (jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li žadatelem fyzická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, anebo název nebo obchodní firma a adresa sídla, IČ, je-li žadatelem právnická osoba) a Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, IČ 00240702, zastoupené ....................................

II.

Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře

Podle konkrétní věci (území města apod.) se uvede stručná charakteristika, zejména údaje týkající se druhu a kapacity jednotlivých systémů technické a dopravní infrastruktury.

III.

Navrhované změny stávající veřejné infrastruktury

Nebo nároky na vybudování nové veřejné infrastruktury

Přesné definování veřejné infrastruktury, která je předmětem smlouvy.

1. Podle konkrétní věci (území města apod.) se uvede charakteristika, požadovaná kapacita jednotlivých systémů infrastruktury (dopravní a technická infrastruktura apod.), jejich poloha nebo trasa, způsob a místo napojení na stávající veřejnou infrastrukturu.

2. Rozsah sjednaných změn, specifikovaných v bodu 1 se žadatel zavazuje zajišťovat v souladu se SZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Město se zavazuje spolupůsobit v zajišťování sjednaného cíle, avšak nenese odpovědnost za právní úkony nebo nečinnost žadatele a třetích osob ve vztahu k stavebnímu úřadu, dotčeným orgánům státní správy nebo k jiným osobám.

3. Žadatel je si vědom toho, že nemá nárok na případnou náhradu škody nebo úhradu jím vynaložených výdajů tehdy, pokud pozdějším ukládáním inženýrských sítí a přípojek do tělesa již zřízené pozemní komunikace dojde k jejímu znehodnocení nebo poškození.

IV.

Finanční podíl žadatele

Žadatel se zavazuje k uhrazení nákladů na vybudování veřejné infrastruktury.

Žadatel se zavazuje uhradit náklady na změny nebo vybudování veřejné infrastruktury sjednané v čl. III. této smlouvy a dále specifikované v projektové nebo jiné dokumentaci, a to v plné výši. Součástí nákladů jsou veškeré výdaje, které jsou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo se změnami nebo vybudováním veřejné infrastruktury souvisejí. Pro účel zajištění závazku žadatelem podle čl. VIII. písm. b) této smlouvy (zajištění bankovní záruky) se výše nákladů na změny nebo vybudování veřejné infrastruktury sjednává v předpokládané výši ......................Kč. (POZNÁMKA : podle žádosti - návrhu žadatele vycházejícího buď již z cenové kalkulace, rozpočtu projektu nebo záměru).

V.

Finanční podíl města

Obec se zavazuje pořídit zjednodušenou dokumentaci pro územní a stavební řízení .

Město se zavazuje prostřednictvím odboru územního plánování a regionálního rozvoje svým jménem, nákladem a na vlastní odpovědnost zajistit pořízení zjednodušené dokumentace (zejména předání standardů dle Plánovacího listu) jako podklad pro územní a stavební řízení specifikovaných v čl. III. této smlouvy.

VI.

Vybudování veřejné infrastruktury

Stanovení termínu, do kterého je žadatel povinen veřejnou infrastrukturu vybudovat.

Veřejnou infrastrukturu, specifikovanou v čl. III. této smlouvy a ve zjednodušené dokumentaci se žadatel zavazuje zajistit vybudovat v termínu do ................ Za tím účelem se město zavazuje předat žadateli zpracovanou zjednodušenou dokumentaci s podmínkami dle Zásad do .............od uzavření této smlouvy. V případě, že město tento svůj závazek včas nesplní, prodlužuje se termín zhotovení veřejné infrastruktury o počet dnů prodlení města v předložení zjednodušené dokumentace.

VII.

Závazek žadatele

Žadatel se zavazuje, že veřejnou infrastrukturu vybuduje nebo zajistí vybudovat v rozsahu specifikovaném v čl. III. této smlouvy tak, aby po vydání kolaudačního souhlasu mohla být bez omezení užívána či provozována. Žadatel se dále zavazuje, že v případě, neprovede-li touto smlouvou navrhovaný záměr v dohodnutém rozsahu a čase, provede nezbytná opatření na pozemku místa provádění díla, zabraňující ohrožení veřejných zájmů. Pro účel této smlouvy se nezbytným opatřením rozumí v souladu s § 19 odst. 1 ZPK takový stavební stav budované pozemní komunikace, aby tato byla sjízdná. Veřejným zájmem se pak rozumí zejména možnost vjezdu zdravotnických vozidel, vozidel hasičů, vozidel svážejících komunální odpad apod. Odpovědnost žadatele vůči městu a třetím osobám podle obecně závazných právních předpisů není touto smlouvou při nesplnění jeho závazku dotčena. Žadatel je srozuměn s tím, že v případě nesplní-li v celém rozsahu svůj závazek sjednaný v této smlouvě nebo na realizovanou veřejnou infrastrukturu nebude vydán kolaudační souhlas, nevzniká mu nárok na symbolický příspěvek města podle "Zásad" programu II: Optimální forma partnerství.

VIII.

Zajištění závazku žadatele a města

Žadatel jako záruku k zajištění svého závazku:

a) složí peněžní částku .....................Kč na účet města, č. ú. ........................., nebo

b) uzavře bankovní záruku ve výši svého finančního podílu na změnách nebo vybudování veřejné infrastruktury (viz čl. IV. této smlouvy), nebo

c) zřídí ve prospěch města zástavu k věci movité, a to .......(konkrétní specifikace), věci nemovité .......(konkrétní specifikace), souboru věcí ..........(konkrétní specifikace), pohledávky nebo jiného majetkového práva ............(konkrétní specifikace), bytu nebo nebytovému prostoru .........(konkrétní specifikace), obchodnímu podílu .......(konkrétní specifikace) nebo k cennému papíru nebo předmětu průmyslového vlastnictví .....(konkrétní specifikace). (POZNÁMKA : Nehodící se v konkrétně uzavírané smlouvě vypustí.).

V případě, že žadatel nesplní svůj závazek uvedený shora nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření této smlouvy, smlouva následující den po uplynutí této lhůty zaniká. Splní-li žadatel svůj závazek specifikovaný pod písmenem a), zavazuje se město, není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vrátit mu peněžní částku bezúročně do deseti (10) dnů od vydání kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem na veřejnou infrastrukturu zhotovenou v souladu s touto smlouvou. Pokud město svůj závazek nesplní včas, zavazuje se žadateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Prohlášení města

Město prohlašuje, že realizace sjednaných podmínek v rozsahu specifikovaném v čl. III. této smlouvy je v souladu s územním rozhodnutím, jakož i v souladu s regulačním plánem, který byl zastupitelstvem města vydán (schválen) usnesením č. ........dne ............., a to na základě žádosti předložené žadatelem městu.

X.

Záruka smluvních stran

1. Nesplní-li žadatel svůj závazek sjednaný v čl. VI. této smlouvy včas, zavazuje se městu zaplatit smluvní pokutu ve výši jím složené peněžní částky na účet města (čl. VIII. písm. a) této smlouvy). Smluvní pokutu je žadatel povinen zaplatit na základě vyúčtování města, splatnost smluvní pokuty smluvní strany sjednávají deset (10) dnů od obdržení faktury žadatelem. Žadatel souhlasí s tím, aby město na úhradu smluvní pokuty započetlo peněžní částku složenou žadatelem na jeho účet podle čl. VIII. písm. a) této smlouvy. V případě uzavření bankovní záruky žadatelem, tj. postup podle čl. VIII. písm. b) této smlouvy, je žadatel povinen zajistit, aby při nesplnění jeho závazku podle této Plánovací smlouvy banka sjednanou částku bankovní záruky vyplatila městu. V případě, zajistí-li žadatel svůj závazek postupem podle čl. VIII. písm. c) (zástavní právo) této smlouvy, uspokojí se město z výtěžku zpeněžení zástavy v rozsahu výše rozpočtu nedokončeného díla.

2. V případě, je-li stavba realizována na pozemcích nebo stavbách jiných vlastníků, zavazuje se žadatel pro ten účel zajistit si souhlas těchto vlastníků event. uzavřít s nimi smlouvu o zřízení stavby nebo uzavřít dohodu o parcelaci (§ 66 odst. 2 a odst. 3 písm. f) SZ). Obsahové znění dohody o parcelaci je uvedena v Příloze č. 12 k vyhl. č. 500/2006 Sb. Souhlas nebo dohodu o parcelaci žadatel podle § 66 odst. 3 písm. f) SZ nepředkládá, jestliže lze pozemky vyvlastnit nebo vyměnit. Žadatel souhlasí s tím, že zřízená pozemní komunikace bude vždy veřejná, tj. bezplatně přístupná každému bez omezení (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 34 zákona o obcích). Žadatel se v této souvislosti zavazuje, že zhotovenou pozemní komunikaci neuzavře nebo neomezí její užívání. Žadatel v této souvislosti rovněž souhlasí s tím, že na budoucí zhotovenou pozemní komunikaci se mohou připojit i další stavebníci bytových nebo rodinných domů.

XI.

Závazek města k převzetí staveb a pozemků veřejné infrastruktury

Závazek žadatele darovat městu zbudovanou veřejnou infrastrukturu.

Žadatel se zavazuje darovat (nebo v odůvodněných případech prodat) městu stavbu pozemní komunikace vč. zeleně a pozemků pod nimi, v rozsahu předmětu smluvního vztahu specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to nejpozději do stodvaceti (120) dnů od vydání kolaudačního souhlasu. (alternativně : Pro případ prodeje bude kupní cena činit výši příspěvku města podle bodu 5 programu II: Optimální forma partnerství. V případě, že stavbu pozemní komunikace vč. zeleně realizuje žadatel na pozemcích města, zajišťuje správu a udržování pozemní komunikace a zeleně město ode dne jejího protokolárního převzetí.) Bude-li veřejná infrastruktura žadatelem městu převedena, je město počínaje dnem uzavření příslušné smlouvy nebo protokolárního převzetí povinno zajišťovat činnosti a služby s předmětnou realizací veřejné infrastruktury spojené (úklid sněhu, údržba a opravy pozemní komunikace apod.). V případě, že žadatel veřejnou infrastrukturu městu nepřevede, zajišťuje si práva a povinnosti s tím spojená svým jménem, nákladem a na svojí odpovědnost. Převod pozemků na město se neprovede v případě, že k realizaci veřejné infrastruktury postačuje zřízení věcného břemene. V takovém případě město zajišťuje povinnosti podle věty čtvrté tohoto článku smlouvy až vkladem práva věcného břemene do katastru nemovitostí. (POZNÁMKA : tento článek se upraví dle konkrétního smluvního ujednání).

Pokud budou z hlediska žadatele splněny parametry dané plánovacím listem a zásadami, tak městu přísluší povinnost žadatele napojit, převzít a spravovat vybudovanou technickou infrastrukturu na stávající, městskou technickou infrastrukturu dle bodu 7 programu II: Optimální forma partnerství. A to za podmínky, že to stávající kapacity technické infrastruktury dovolují.

Pokud budou z hlediska žadatele splněny parametry dané plánovacím listem a zásadami, tak městu přísluší povinnost žadatele napojit na stávající, městskou technickou infrastrukturu dle bodu 10 programu I: Minimální forma partnerství. A to za podmínky, že to stávající kapacity technické infrastruktury dovolují.

XII.

Závazek města k provozování technické infrastruktury

Závazek města k převzetí zbudované infrastruktury.

Město se zavazuje zajistit převzetí / napojení (případně oba akty) zhotovené technické infrastruktury (osvětlení, vodovodu a kanalizace) s odkazem na článek XI. této smlouvy. Převzetí / napojení (případně oba akty) ostatní technické infrastruktury (energetické vedení apod.) si zajišťuje svým jménem, nákladem a na svojí odpovědnost sám žadatel s příslušnými vlastníky, správci nebo provozovateli.

XIII.

Ostatní ujednání

Žadatel k této smlouvě podle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. přikládá :

a) snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se Plánovací smlouva týká,

b) dokumentaci navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo navrhované nové veřejné infrastruktury,

c) odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury,

d) doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře,

e) doklady o právech žadatele k pozemkům na kterých se navrhuje nová veřejná infrastruktura,

f) dohodu s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury,

g) doklady o finančním podílu třetích osob.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Město nemá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech sjednaných touto smlouvou, jakož i o skutečnostech které vyplývají z naplňování této smlouvy v případech, kdy se jedná o poskytování informací fyzickým nebo právnickým osobám v souladu s zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží : město po třech a žadatel po jednom vyhotovení.

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jiná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které souvisejí s touto smlouvou, a že spory vzniklé mezi stranami budou přednostně řešit dohodou. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě ve věci majetkových vztahů, všechny spory, které mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány v souladu se zák. č. 216/1994 Sb., v platném znění s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

6. Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní straně skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozději do patnácti (15) dnů po vzniku změny rozhodné pro platnost smlouvy. Změna bude řešena dodatkem k této smlouvě.

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného.

8. Město se zavazuje, že údaje poskytnuté mu žadatelem budou využity pouze v souladu s zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v čl. I. této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran odeslaná písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesilateli vrácena.

10. Po přečtení této smlouvy její účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, jejímu obsahu porozuměli, s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz toho smlouvu dnešního dne podepisují.

V Říčanech dne ....................

za Město Říčany : žadatel :

POZNÁMKA : Uzavření konkrétní smlouvy je závislé na okolnostech každé jednotlivé věci, jakož i na dohodě smluvních stran o jejím obsahu. Podle toho se návrh smlouvy upraví, doplní či změní. Smlouva však musí obsahovat ujednání vyplývající z Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., což tento vzor obsahuje

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.