SLUNCE jako nevyčerpatelný zdroj energie

08.01.2017

SLUNCE - zdroj tepla, světla a života na Zemi...

Lidé vzhlíží ke slunci od pradávna a užívají jeho dary ke svému životu. Teplo, světlo, jeho energii obecně. S postupující evolucí samozřejmě i efektivněji a sofistikovaněji. 

Kolik let od vzniku života na Zemi trvalo, než kdosi prostřednictvím optické čočky soustředil sluneční paprsky do jediného bodu a zažehl oheň? Dotyčný tímto historickým počinem přenesl kousek ohně, vzdáleného osm světelných minut v reálném čase na naší planetu. 

Ale celý "příběh" začal mnohem dříve a stále trvá...

Z nitra Země složitě a s vysokými náklady, nehledě na dopad z hlediska ekologie, pracně dobýváme fosilní paliva. Jejich polotovary převážíme, selektujeme, dělíme, rafinujeme a opět dopravujeme do nenasytných chřtánů elektráren, kde je jejich energetický potenciál, který v útrobách Země vznikal po milióny let, ve zlomku vteřiny transformován do toku toho, čemu říkáme ELEKTRICKÁ ENERGIE

Pokud něco někam "vstupuje", musí také něco odněkud "vystoupit" a tak tomu je i s vedlejšími a nežádoucími složkami výše zmíněného procesu. Miliony tun oxidu siřičitého, popílku a všeho špatného, vrhají komíny elektráren, tyčící se k obloze jako varovné prsty - zpět ke zdroji života - zpět ke SLUNCI

Zakrýváme jeho přívětivou tvář života, temným závojem prachu a jedovatého plynu, ve jménu "komfortní zóny" lobby nadnárodních korporací vyrábějící energii, které potřebujeme každým dnem více a více...

Nechceme se zamýšlet nad tím, jak moc je ovlivněn svět a život na planetě obecně, touhou po penězích, ze kterých pramení i moc. To necháme jiným a je jich hodně - bohužel nikoliv dost abychom naslouchali jejich slovům...

My přinášíme jen a pouze pragmatický a racionální pohled na současnost a stále úspěšněji nabízíme a poskytujeme lidem alternativu, která je přirozenější, než cokoliv jiného...

OBRACÍME SVOJI TVÁŘ KE SLUNCI STEJNĚ TAK, JAK ČINILI NAŠI PŘEDCI

Lobby zájmových skupin je tak obrovský mastodont, že neexistuje politická síla, která by dokázala s pomocí centralizace a cíleného směrování finančních prostředků, současný stav efektivně a v dostatečném časovém horizontu, zvrátit.

Říká se, že: "Stokrát NIC umořilo vola..." a je to pravda pravdoucí. Aniž by si to stovky milionů lidí na světě uvědomilo - a dost možná, že si to mnoho z nich uvědomuje, stejně tak, jako naše společnost prostřednictvím divize obnovitelných zdrojů - začali čím dál častěji využívat SLUNCE jako zdroj energie.

Lidská vůle dokáže mnohé a spojení lidské vůle dokáže tolikrát více, kolik je jednotlivých elementárních částic - tedy lidí - v "paprsku" zmíněné vůle. 

Vzpomeňme jen na Svatopluka, jeho tři syny a tři pruty:

Svatopluk, velký kníže moravský, byl panovníkem udatným a svým sousedům na postrach. Maje tři syny a obávaje se, že nebudou živi ve svornosti, rozdělil říši na tři části a každému synovi jedno knížectví přidělil tak, aby nejstarší byl velkým knížetem a ostatní dva jemu podřízeni byli. A když tak podle rozumu svého opatření náležité učinil, usmyslil si ještě poučiti je příkladem takovým, aby mu každý v duchu za pravdu dáti musel.

Dal si tedy přinésti tři hrubé pruty, a svolav syny své, svázal je a nejstaršímu podal, aby je zlomil. Když tento přelomiti jich nemohl, dal je druhému do ruky, aby svého štěstí zkusil, a když ani tento nic nedokázal, ještě třetímu, který jich také nezlomil. Poté rozvázav pruty, každému ze synů dal po jednom, aby je rozlámali. Když to každý z nich snadno dovedl, učinil jim napomenutí řka: "Vidíte, synové moji, že zůstanete-li spolu v lásce a svornosti, nikdy vás nepřátelé vaši nepřemohou aniž do zajetí odvedou. Pakli majíce nyní knížectví na tré rozdělené, odpírati budete nejstaršímu bratrovi poslušenství, nejen mezi sebou se budete hubiti, nýbrž podlehnete i nepřátelským sousedům, kteří vaše knížectví vyvrátí a zahubí."

Bohužel synové napomenutí otcova pamětlivi nebyli a dopadlo s nimi tak, jak otec jejich předvídal...

Malé ohlédnutí za historií nám může napovědět mnohé. 

KAŽDÝ Z NÁS, KDO VYUŽIJE SLUNCE JAKO OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE, PŘISPĚJE K ROZPLYNUTÍ TEMNÉHO MRAKU PŘED TVÁŘÍ SLUNCE A VŠEM NAŠIM DĚTEM SVÝM POČINEM DNES, ZLEVNÍ ČERPÁNÍ ENERGIE ZE SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ ZÍTRA...

To je nejmocnější zbraň pro boj s lobby, která NAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM žene naše děti a vnuky do ZÁHUBY.

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že každý dobrý rodič anebo prarodič, chce pro své syny a dcery anebo pro své vnuky a vnučky jen to nejlepší. 

Chceme toto?

Anebo toto?

  • Dejte nám vědět, co si o tom myslíte právě Vy
  • Právě Váš názor nás zajímá
  • Podělíme se o něj s ostatními
  • Odpovíme Vám
  • I Vy můžete pomoct ostatním... pokud chcete

Autor: RENTAgroup s.r.o.

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.