INŽENÝRING

PRO STUDII I PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Výstavba rodinného domu obsahuje mnoho činností, kterou laici neumí efektivně a rychle řešit, nevědí, co se po nich vlastně žádá a jejich znalosti si s případnou odpovědí neporadí. Není to nic, co by bylo nenormální, ba naopak to svědčí jen a pouze o skutečnosti, že stavební průmysl a stavebnictví obecně, je náročný obor, který díky tomu má mnoho regulativů. 

Mnoho klientů se tedy v někdy ve snaze "ušetřit" finanční prostředky, pustí do pověstného boje obra s Goliášem, ale v tomto případě nebývá vždy konec šťastný tak, jak je tomu v případě zmíněné báje. Dotyčný v lepším případě utratí cca o 1/3 více finančních prostředků a veškerá činnost, kterou lze označit právě jako inženýring, trvá mnohdy i o rok déle. 

Byrokracie řízení na Stavebním úřadě je v případě přímé konfrontace s laikem takřka neporazitelný mastodont.


INŽENÝRING není v ceně domu, jeho cena činí 25.000 Kč, ale tuto investici lze označit za velice prozíravý počin, který ve svém důsledku ušetří klientům nejen jejich čas a nervovou soustavu, ale také finanční prostředky. 


Tato cena NEZAHRNUJE poplatky spojené s vlastním řízením. Tyto si klient hradí sám.


Inženýring zahrnuje obstarání a vyřízení veškerých podkladů, které jsou nutné pro:

 • Zpracování studie s usazením na pozemek - tedy iniciačnímu řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.
 • Vypracování vlastní PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 • Zahájení a průběh vlastního řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.
 • Připojení ke stávajícím IS.


Kompletní nafocení pozemku, případné nafilmování (fotky pozemku, inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plyn, kabelové rozvody, elektrika - poklopy a podobně), fotky možného sjezdu na silnici (pokud je již zhotovený a zakótovat do situace).


Stavební úřad požádat o konzultaci ohledně RD se studií domu. 


Územní plán (je v něm vyznačeno, zda na daném pozemku můžeme stavět a případně jsou v něm vypsané regulace) + regulační plán. 


Požádat o plánovací informaci, kde nám stavební úřad napíše podmínky, což rozhodně doporučujeme. Pokud má klient svého architekta, koordinace postupu a případné schválení studie.


Oslovit dotčené úřady: 

 • vodovody a kanalizace
 • zajistit jejich situační plán, ve kterém budou zakresleny kanalizace a vodovody
 • zjistit průměry potrubí, výšku vodojemu z důvodu tlaků, druhy kanalizace (dešťová, splašková)
 • zajistit informaci, zda povolí připojit se jak se splaškovou a dešťovou kanalizací
 • Dále informaci, kde můžeme mít vodoměr (venkovní šachta nebo uvnitř RD)

Ministerstvo životního prostředí: zjistit, zda bude vyžadovat vynětí ze zemědělského půdního fondu - ZPF. Ohledně splaškové kanalizace, zda čističku nebo jímku na vyvážení.


Zjistit, zda se pozemek nebo plánovaná stavba nachází v ochranném pásmu (CHKO, lesy, vodní tok, inženýrské sítě - vysoké napětí, plyn ...). Na daných úřadech zjistit podmínky pro provedení stavby, podat žádost o snížení ochranného pásma.


Kabelové a ostatní sítě (například kanalizace): jednání s obecním úřadem, zajistit mapu daných sítí a podmínky připojení.


Ostatní úřady: 

 • CHKO
 • Natura 
 • letiště 
 • poddolované území 
 • sesuvy a podobně dle lokality.
 • v případě CHKO a Natury požádat o jejich vyjádření ke studii

Společnost EON v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu https://www.eon-distribuce.cz/zakaznici/potrebuji-zaridit/vyjadreni-k-existencnim-sitim-2/vyjadreni-k-existencnim-sitim , stejně viz sítě ČEZ.


Společnost RWE v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/ EON nebo RWE distribuce: smlouva na připojení.


Záplavové území Q100 - zjistit výšku hladiny vody v záplavovém území u naší stavby - pokud se stavba nachází v záplavovém území.


A další informace dle konkrétního stavební úřadu..., které nelze specifikovat předem.


INŽENÝRING - formulářIng. Jan Filip

603 445 444

janfilip@seznam.cz 


RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.