Inženýring

= Inženýring není v ceně domu =


Výstavba rodinného domu obsahuje mnoho činností, kterou laici neumí efektivně a rychle řešit, nevědí, co se po nich vlastně žádá a jejich znalosti si s případnou odpovědí neporadí. Není to nic, co by bylo nenormální, ba naopak to svědčí jen a pouze o skutečnosti, že stavební průmysl a stavebnictví obecně, je náročný obor, který díky tomu má mnoho regulativů.

Mnoho klientů se tedy v někdy ve snaze "ušetřit" finanční prostředky, pustí do pověstného boje obra s Goliášem, ale v tomto případě nebývá vždy konec šťastný tak, jak je tomu v případě zmíněné báje. Dotyčný v lepším případě utratí cca o 1/3 více finančních prostředků a veškerá činnost, kterou lze označit právě jako inženýring, trvá někdy i o rok déle.


Inženýring zahrnuje obstarání a vyřízení veškerých podkladů, které jsou nutné pro

 • Zpracování studie s usazením na pozemek - tedy k iniciačnímu řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.
 • Vypracování, resp. spolupráce při vypracování vlastní Projektové dokumentace.
 • Zahájení a průběh vlastního řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.
 • Připojení (vyřízení) ke stávajícím IS.

 • Kompletní nafocení pozemku, případné nafilmování (fotky pozemku, inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plyn, kabelové rozvody, elektrika - poklopy a podobně), fotky možného sjezdu na silnici (pokud je již zhotovený a zakótovat do situace).
 • Stavební úřad požádat o konzultaci ohledně RD se studií domu.
 • Územní plán (je v něm vyznačeno, zda na daném pozemku můžeme stavět a případně jsou v něm vypsané regulace) + regulační plán.
 • Požádat o plánovací informaci, kde nám stavební úřad napíše podmínky, což rozhodně doporučujeme. Pokud má klient svého architekta, koordinace postupu a případné schválení studie.

Oslovit dotčené úřady:

 • vodovody a kanalizace
 • zajistit jejich situační plán, ve kterém budou zakresleny kanalizace a vodovody
 • zjistit průměry potrubí, výšku vodojemu z důvodu tlaků, druhy kanalizace (dešťová, splašková)
 • zajistit informaci, zda povolí připojit se jak se splaškovou a dešťovou kanalizací
 • Dále informaci, kde můžeme mít vodoměr (venkovní šachta nebo uvnitř RD)
 • Ministerstvo životního prostředí: zjistit, zda bude vyžadovat vynětí ze zemědělského půdního fondu - ZPF. Ohledně splaškové kanalizace, zda čističku nebo jímku na vyvážení.
 • Zjistit, zda se pozemek nebo plánovaná stavba nachází v ochranném pásmu (CHKO, lesy, vodní tok, inženýrské sítě - vysoké napětí, plyn ...). Na daných úřadech zjistit podmínky pro provedení stavby, podat žádost o snížení ochranného pásma.
 • Kabelové a ostatní sítě (například kanalizace): jednání s obecním úřadem, zajistit mapu daných sítí a podmínky připojení.

Ostatní úřady:

A další informace dle konkrétního stavební úřadu, které nelze specifikovat předem.


Cena inženýringu prostého

 • 25.000 Kč

Závazná objednávka inženýringu

Cena inženýringu včetně ČEZ

 • 28.500 Kč

V případě objednání inženýringu včetně ČEZ bude administrativně vyřízeno i připojení IS elektro na pozemku.RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.